Hei e Message vun der Gesondheetsministesch zur Woch vun der Santé mentale vun der Ligue.