Hei fannt dir Neiëgkéiten iwert de Remboursement vun enger Psychotherapie, daat ab den 1en Februar a Kraft trëtt / Voici les dernières informations à propos du remboursement de la psychothérapie qui entre en vigueur le 1er février :

Wéi ass de Remboursement gereegelt? Mir hunn nogefrot

Psychothérapie - Comment est réglée la prise en charge

Psy ass net gläich Psy